Facebook

GALERIE ZDJĘĆ Z IMPREZY

Basia Adamczak

 2017 Basia 1

 Asia Stempniak

A.Stempniuk

Marcin Mucha

M.Mucha D75 6796

 M.Mucha adopciaki

 

 

 Czas akcji: 02 września 2017 r. Biuro zawodów czynne od 7.30, start 9.00

Miejsce akcji: Tychy, Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17 (przy plaży)

Dystans: Mid - ok.25 km, Mini - ok.15 km

Kategorie: Mężczyźni, Kobiety, Rodziny

Dodatkowe wyróżnienia: Najszybszy Pies z Adopcji w każdej z kategorii

Organizatorzy:  Człowiek i Pies, SMPZ Travois, MOSiR Tychy

Sponsor Główny: Nakarm Pupila

Dodatkowe atrakcje: zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci, pokaz pracy psów, porady dotyczące prawidłowego żywienia psów, porady behawioralne

Opłata startowa: 40,00 zł wpłata na konto do 27.08.2017 oraz 45,00 zł wpłata w późniejszym terminie lub w biurze zawodów

Konto do wpłat startowych: Raiffeisen POLBANK   PL 78 1750 0012 0000 0000 3404 7251  (BIC/SWIFT: RCBWPLPW) w tytule przelewu prosimy wpisać: Dogtrekking, Imię, Nazwisko

Impreza objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tychy

Rejestracja;

Zgłoszenia zawodnika:

Program:

godz. 7:30 – otwarcie biura zawodów, rejestracja i potwierdzanie zgłoszeń
godz. 8.00 – odprawa weterynaryjna
godz. 8.50 – odprawa zawodników
godz. 9.00 – start zawodników w kategorii MID- 25 km
godz. 10.00 – start zawodników w kategorii MINI- 14 km
godz.11.00 – zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci
godz.11.00 - porady dotyczące prawidłowego żywienia psów, porady behawioralne
godz. 11.30 - pokazy psich sportów
godz. 14.00 - prezentacja psów do adopcji
godz. 16.00 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród

Potwierdzanie zgłoszeń będzie się odbywać:

od godz. 7.30 do godziny 8.30 Mid-dystans 25 km,
do godz. 9.30 Mini-dystans 14 km.

Charakterystyka zawodów:

Dogtrekking to długi spacer z psem połączony z elementami marszu na orientację. Wygrywa zawodnik który dotrze na metę w  najkrótszym czasie, pokonując jednocześnie całą trasę wyznaczoną przez organizatora. Na trasie znajdują się tzw. "punkty kontrolne". Zawodnik jest zobowiązany do nich dojść i spisać hasło lub spełnić inny wymóg ustanowiony przez organizatora. O przebiegu trasy, sposobach "zaliczania" punktów kontrolnych oraz innych utrudnieniach na trasie zawodnicy informowani są na odprawie. Zawodnik otrzymuje mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Regulamin Tyskiego Dogtrekkingu.

. ..

1. Warunki uczestnictwa w zawodach:

W zawodach może brać udział osoba, która:

- wyśle zgłoszenie uczestnictwa w zawodach poprzez  FORMULARZ  (preferowana rejestracja online)  lub zgłosi się osobiście w dzień zawodów w Biurze Zawodów,

- dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe),
- ukończyła 18 la, lub jest w wieku 16-18 i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, osoby poniżej 16 roku życia mogą startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie,
 każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik zawodów  odpowiada sam za szkody poczynione przez siebie lub swojego psa podczas trwania imprezy.

- każdy zawodnik ma bezwzgledny obowiązek przestrzegania Art.26 Ustawy o Lasach, tj.:

"1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.

 2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania."

 2. Warunki uczestnictwa psa

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:

- ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy może wystartować tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie,
- w przypadku suk: zabrania się startu suk okresie rui , w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie,
- posiada aktualny dokument poświadczający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

- prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży, kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.

3. Warunki startu na zawodach

- na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami,
- podczas trwania całej imprezy uczestnik ma obowiązek trzymania psa na smyczy, zabrania się spuszczania psa ze smyczy,
- podczas zawodów zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu, każde działanie na szkodę psa ( powodujące stres, strach, szkody fizyczne) będzie natychmiastowo karane dyskwalifikacją,
- uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie swojego psa i w razie wyrządzonych przez niego szkód ponosi wszelkie koszty,
- w przypadku kiedy pies bądź człowiek nie może kontynuować marszu, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym organizatora.

4. Wyposażenie uczestnika (ABC dogtrekkingu):

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania:

- mapy, karty uczestnictwa (otrzymane od organizatora, którą zwraca wypełnione na mecie) oraz długopisu,
- telefonu komórkowego (naładowanego!),
- miskę oraz wodę dla psa w ilości min. 1 litr – na trasie mini, 1,5 litra –  na trasie mid
- zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora,

- zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń GPS.

 Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem.  W przypadku startu na dystansie mid zaleca się wyposażenie dodatkowo w mini-apteczkę i but dla psa.

5. Opłaty startowe:

40 zł – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Mini i Mid pod warunkiem uiszczenia opłatydo 27 sierpnia (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora),

45 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie Mini i Mid.

W kategorii Rodzinnej dzieci do lat 16 są zwolnione z opłaty startowej.
Wpłaty można dokonać przelewem bądź gotówkowo w Biurze Zawód (brak ulgi).
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
W tytule płatności należy wpisać: Dogtreking, Imię, Nazwisko/nazwiska osoby, za które dokonywana jest opłata.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym podczas startu,
- posiłek regeneracyjny po starcie,
- nagrody dla zwycięzców.

6. Kategorie startów:

- Mężczyźni Mid,
- Kobiety Mid,
- Mężczyźni Mini,
- Kobiety Mini,
- Rodzina Mini,

7. Klasyfikacja Rodzinna:

Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć osoby pozostające z sobą bilskiej relacji i mogą one wspólnie startować z jednym psem. Aby uczestniczyć w kategorii rodzinnej należy zgłosić co najmniej 2 członków. Różnica czasu przekroczenia mety przez członków zespołu nie może być większa niż 30 sekund.

8. Ruch drogowy:

Podczas uczestnictwa w Tyskim Dogtrekkingu należy dostosować się do przepisów Ruchu Drogowego przez całą trasę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. Kary:

Sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

- upomnienie.
- upomnienie i kara czasowa (min 1 minuta, max 2 godziny)
- dyskwalifikacja.

Spożywanie alkoholu na trasie oraz terenie zawodów przez zawodnika jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją.

10. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy zobowiązani  są do niezanieczyszczania trasy podczas ich uczestnictwa w zawodach. Zaśmiecanie terenu zawodów oraz trasy będzie karane dyskwalifikacją.
Zawodnicy zobowiązani są również do sprzątania odchodów po swoim psie na terenie zawodów oraz na trasie.

11. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

12. Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako usprawiedliwienie jego nieprzestrzegania..

.

Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 .

 .

Kategoria: