Prowadzimy działania mające na celu pomoc zwierzętom bezdomnym, w tym również wspieramy i promujemy adopcję zwierząt ze schronisk, udostępniamy o nich informację. Adopcje zwierząt ze schroniska prowadzoną wolontariusze pracujący przy schronisku, i adopcje te prowadzone są według reguł wolontariatu.

Jako Fundacja, zawsze mamy pod opieką zwierzęta bezdomne i również dla nich poszukujemy domu. Adopcja zwierząt przebywających pod opieką Fundacji odbywa się według określonych procedur, które uwzględniają nie tylko dobro zwierzęcia, ale również dobro Adoptującego.

Procedura adopcyjna polega na:

- wypełnieniu ankiety przedadopcyjnej i jej odesłaniu,

- wstępnej rozmowie telefonicznej z przedstawicielem fundacji,

- spotkaniu przedadopcyjnym w miejscu zamieszkania Adoptującego,

- podpisaniu umowy adopcyjnej w przypadku gdy weryfikacja przebiegnie prawidłowo,

- spotkaniu poadopcyjnym.

Po prawidłowo zakończonej weryfikacji Fundacja wraz z Adoptującym podpiszą Umowę adopcyjną zwierzęcia.

 

UWAGA!  

Umową adopcyjną ze strony Fundacja zawrzeć mogą tylko osoby reprezentujące Fundację, tj. Anna Dziewulska lub Małgorzata Porc, lub osoby posiadające pisemne upoważnienie do czynności związanych z adopcją zwierzęcia podpisane przez Annę Dziewulską lub Małgorzatę Porc. W przypadku posługiwania się wzorem umowy adopcyjnej Fundacji, przez osoby trzecie nie będące przedstawicielami fundacji, umowa nie ma mocy prawnej, a Fundacja nie bierze odpowiedzialności za skutki adopcji zwierzęcia.

 

Obowiązek informacyjny dla osób podchodzących do procesu adopcyjnego zwierząt w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Człowiek i Pies (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Ul. Cicha 8/25, 43-100 Tychy. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ul. Cicha 8/25, 43-100 Tychy, lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. temat: Inspektor Danych Osobowych

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. temat: Inspektor Danych Osobowych

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu adopcji (w tym: weryfikacji rodziny adopcyjnej, dokumentów, faktycznego przekazania zwierząt) oraz późniejszej pracy i kontaktu z rodziną adopcyjną.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, Prokuraturze, innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku:

– negatywnej weryfikacji rodziny adopcyjnej niezwłocznie po odmowie adopcji,

– podpisania umowy adopcyjnej bezterminowo ze względu na bezpieczeństwo i życie zwierząt.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości adopcji zwierząt.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kategoria: