Regulamin

Regulamin X Tyskiego Dogtrekkingu 2022

1. Cel zawodów

Edukacja w zakresie odpowiedzialnego posiadania zwierzęcia. Popularyzacja aktywności na świeżym powietrzu w towarzystwie psa. Promocja tyskich obszarów rekreacyjnych i edukacja w zakresie odpowiedzialnego zachowania w lesie i na łonie przyrody. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja adopcji zwierząt ze schronisk.

Tyski Dogtrekking jest impreza charytatywną której celem jest wsparcie leczenia bezdomnych, chorych psów oraz promocja adopcji.

2. Nazwa imprezy

X Tyski Dogtrekking

3. Organizatorzy:

Fundacja Człowiek i Pies
ul. Cicha 8/25
43-100 Tychy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

4. Kontakt:

Strona internetowa Fundacji: www.czlowiekiekipies.pl
Mail: dogtrekking@czlowiekipies.pl

5. Termin, miejsce imprezy, limit zgłoszeń:

Termin: 10.06.2022

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany Tychy, ul. Parkowa 17

Limit zgłoszeń: 200

6. Program zawodów:

godz. 7:30 – otwarcie biura zawodów, rejestracja i potwierdzanie zgłoszeń
godz. 8.00 – odprawa weterynaryjna
godz. 8.50 – odprawa zawodników kat MID 14 km
godz. 9.00 – start zawodników w kategorii MID- 14 km
godz. 9.50- odprawa zawodników kat MINI- 8 km
godz.10.00 – start zawodników w kategorii MINI- 8 km
godz.11.00 – zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci
godz.11.00 – porady dotyczące prawidłowego żywienia psów, porady behawioralne
godz.12:00 – pokazy psich sportów
godz.14.00 – prezentacja psów do adopcji
godz.15.00 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród

7. Warunki uczestnictwa w zawodach:

Uczestnikiem zawodów Tyski Dogtrekking jest osoba która:

– ukończyła 18 lat. W przypadku osób startujących indywidualnie (poza kategorią Rodzinną) konieczna jest pisemna zgoda opiekuna na uczestnictwo w zawodach),
– nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wzmożonego wysiłku i startu w zawodach na orientację
– dokona zgłoszenia on-line poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.czlowiekipies.pl, lub w biurze zawodów jeśli pozwoli na to limit osób
-dokona opłaty startowej (preferowana płatność przelewem) na konto wskazane przez organizatora lub w Biurze Zawodów.

Na zawodach dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami, – podczas trwania całej imprezy uczestnik ma obowiązek trzymania psa na smyczy, zabrania się spuszczania psa ze smyczy, – podczas zawodów zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu, każde działanie na szkodę psa ( powodujące stres, strach, szkody fizyczne) będzie natychmiastowo karane dyskwalifikacją, – uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie swojego psa i w razie wyrządzonych przez niego szkód ponosi wszelkie koszty, – w przypadku kiedy pies bądź człowiek nie może kontynuować marszu, zawodnik jest zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu na określonym dystansie.

8. Warunki uczestnictwa psa:

Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:

– ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat. Jeżeli pies jest starszy może wystartować tylko i wyłącznie po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie, – w przypadku suk: zabrania się startu suk okresie rui, w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie, – posiada aktualny dokument poświadczający ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
– prowadzony jest na smyczy lub lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży,
– kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej,
– dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami,
– uczestnik jest zobowiązany do opieki nad zgłoszonym przez siebie psem podczas trwania całej imprezy.

9. Dystanse:

Zawodnicy mają do wyboru dwa dystanse, podane długości dystansów są przybliżone:

Mini ok.8 km
Mid ok. 14km

Wyboru dystansu uczestnicy dokonują podczas rejestracji. Omówienie tras nastąpi na odprawie technicznej przed startem. Podane odległości dotyczą przejścia trasy drogami/ścieżkami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości tras lub rezygnacji z przeprowadzenia określonego dystansu.

10. Kategorie:

Zawody Tyski Dogtrekking rozgrywane są w następujących kategoriach:

Kategoria Indywidulana
Dystans Mid 14 km
-Mężczyźni
– Kobiety

Dystans Mini 8 km
– Mężczyźni Mini,
– Kobiety Mini,

Kategoria Rodzinna
-Dystans Mini 8 km
-Dystans Mid 14 km

Zasady startu w kategorii rodzinnej :

Rodzinę zgłoszoną do Kategorii Rodzinnej mogą tworzyć członkowie najbliższej rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. lub osoby zamieszkujące z psem we wspólnym gospodarstwie domowym. Istnieją odstępstwa od tej reguły, które są zawsze rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

Cała Rodzina może startować z jednym psem. Członkowie rodziny mogą startować z maksimum dwoma psami na jednego członka rodziny.

W Kategorii Rodzinnej będą klasyfikowane rodziny, które zgłosiły min. dwóch członków rodziny.

Członkowie Kategorii Rodzinnej wspólnie pokonują całą trasę i zaliczają punkty kontrolne. Różnica czasu między członkami Rodziny w chwili przekroczenia mety nie powinna być większa niż 30 sekund. W przeciwnym razie sędzia może nałożyć na Rodzinę karę czasową. Wynik końcowy Rodziny to czas przekroczenia mety przez zawodnika (członka Rodziny) który ma na sobie numer startowy. Zasada ta nie obowiązuje w sytuacji gdy dwie lub więcej Rodzin przekracza metę w tym samym czasie – za wynik końcowy Rodziny uznaje się wtedy czas przekroczenia mety przez ostatniego członka Rodziny. O przeprowadzeniu weryfikacji wyniku decyduje sędzia lub przeprowadza ją na wniosek jednej z Rodzin.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zgłoszonej rodziny.

11. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.czlowiekipies.pl w zakładce Rejestracja, lub na miejscu imprezy w Biurze Zawodów.

Formularz rejestracyjny będzie uruchomiony dn. 1 sierpnia 2022 roku i będzie aktywny do 31 sierpnia 2022 roku lub do uzyskania limitu 200 zgłoszeń

Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje co poniżej:

Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, ujętymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuję.

Oświadczam iż nie mam przeciwwskazań medycznych do startu w zawodach.

Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach X Tyski Dogtrekking.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia, nagrań filmowych oraz wywiadów z moją osobą, a także wyników z moimi danymi osobowymi przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody oraz przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zaleceń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

12. Opłaty startowe:

Start Indywidualny, koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty przelewem do 26 sierpnia 2022:

45 zł – dystans Mini

45 zł – dystans Mid

Start w kategorii Rodzinnej, ulgowy koszt uczestnictwa od osoby w zawodach pod warunkiem wysłania zgłoszenia i dokonania opłaty przelewem do 26 sierpnia 2022:

45 zł – dystans Mini za osobę pow. 16 lat

45 zł – dystans Mid za osobę pow. 16 lat

Start indywidualny, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:

50 zł – dystans Mini

50 zł – dystans Mid

Start w kategorii rodzinnej, opłata dokonywana w Biurze Zawodów:

50 zł – dystans Mini za osobę pow. 16 lat

50 zł – dystans Mid za osobę pow. 16 lat

W kategorii Rodzinnej dzieci do ukończenia 16 roku życia zwolnione są z opłaty startowej pod warunkiem wniesienia opłaty za pozostałych członków rodziny w terminie do 26 sierpnia 2022 roku.

Opłata wpisowego może być dokonywana na konto Organizatora nie później niż 26 sierpnia 2022 roku lub w formie wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.


Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji w których zawody zostaną odwołane przez Organizatora.

W tytule płatności należy wpisać nazwisko osoby za którą dokonywana jest opłata. W przypadku opłaty za więcej niż 1. osobę, należy dopisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.

Numer konta na które należy dokonywać opłat startowych: 54 1750 0012 0000 0000 3982 005

13. Wyposażenie:

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania:

– mapy, karty uczestnictwa (otrzymane od organizatora, którą zwraca wypełnioną na mecie) oraz długopisu,
– telefonu komórkowego (naładowanego!),
– miskę oraz wodę dla psa w ilości min. 1 litr – na trasie mini, 1,5 litra – na trasie mid
– zabrania się korzystania przez zawodników z map innych niż przekazanych przez organizatora,
– zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń GPS.

Wyposażenie zawodników może być sprawdzane przez sędziego przed startem. W przypadku startu na dystansie mid zaleca się wyposażenie dodatkowo w mini-apteczkę i but dla psa.

14. Trasa:

Trasa będzie oznakowana poprzez umieszczenie na niej punktów kontrolnych. Jeżeli na trasie będą znajdować się funkcyjni zawodnik ma obowiązek stosować się do ich zaleceń, również w kwestii wyboru kierunku marszu. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Punkty będą ponumerowane i należy je wszystkie zaliczyć bez względu na kolejność. Sędzia może warunkowo zaliczyć Dogtrekking w wypadku pominięcia przez zawodnika maksymalnie trzech punktów kontrolnych jednocześnie nakładając na zawodnika karę czasową (min. 15 min, max. 2h).

Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. Na trasie Dogtrekkingu będzie znajdował się bufet żywieniowy. Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie Organizatora. Poinformowanie organizatora/sędziego o wycofaniu się przez startującego z dalszego udziału w imprezie jest równoznaczne z niezaliczeniem Dogtrekkingu. W sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia uczestnika lub jego psa, należy natychmiast skontaktować się z organizatowrem.

15. Pomiar czasu:

Pomiar czasu dokonywany jest przez Sędziego Głównego i Asystenta

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać na trasie otrzymane numery startowe przymocowane z przodu oraz karty zawodnika.

Oficjalnym czasem zawodów jest czas liczony od startu do przekroczenia linii mety.

Limit czasowy na ukończenie trasy ustala się na godzinę 14:45 Uczestnik który nie dotrze na metę do godziny 14:45 zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania Organizatora o swoim położeniu.

16. Karta zawodnika:

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta zawodnika. Karta musi zostać czytelnie podpisana i wypełniona drukowanymi literami (w niektórych wypadkach może być wymagane użycia perforatora). Hasła wpisane do karty muszą zostać przepisane czytelnie i bezbłędnie. Błędy ortograficzne będą traktowane jako niezaliczenie punktu. Zawodnik obowiązkowo zdaje sędziemu lub jego asystentowi mapę oraz kartę zawodnika od razu po przekroczeniu linii mety.

17. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– numer startowy, mapę i kartę zawodnika (do zwrotu po dotarciu na metę),
– pakiet startowy,
– oznakowanie na trasie (punkty kontrolne w postaci haseł i perforatorów),
– prawo do korzystania z bufetu na trasie (woda, owoce, itp.),
– ciepły posiłek regeneracyjny po dotarciu na metę (do wyboru w wersji mięsnej i bezmięsnej),
– pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa,
– nagrody dla zwycięzców poszczególnych dystansów.

Warunkiem otrzymania nagród za 1, 2 lub 3 miejsce jest obecność laureatów podczas dekoracji. Dopuszczalne jest reprezentowanie zawodnika przez inną osobę po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.

18. Klasyfikacje:

Mężczyźni Mid
Kobiety Mid
Rodziny Mid
Mężczyźni Mini
Kobiety Mini
Rodziny Mini
Najdzielniejszy Pies ze schroniska w każdej z kategorii.

19. Kary:

Sędzia w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

upomnienie, upomnienie i kara czasowa (min. 1 minuta, max. 2 godziny), dyskwalifikacja.

20. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Protest należy zgłosić najpóźniej dwie godziny po przybyciu na metę. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

21. Ruch drogowy:

Dogtrekking może odbywać nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

22. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów. Zaśmiecanie trasy zawodów karane będzie dyskwalifikacją.
Każdy uczestnik Dogtrekkingu zobowiązany jest bezwzględnie sprzątać odchody po swoim psie. Nie przestrzeganie sprzątania po swoim psie grozi 20 min karą czasową lub dyskwalifikacją. Każdy zawodnik ma bezwzgledny obowiązek przestrzegania Art.26 Ustawy o Lasach,tj.:

„1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.

2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania.”

23. Informacje w związku z epidemią COVID-19

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości zawodników w ilości innej niż przewidziano.

Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia startów indywidualnych lub startów falowych w razie konieczności spowodowanej sytuacją epidemiologiczną.

W trakcie trwania zawodów – w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19.

24. Informacje dodatkowe:

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Zabrania się spożywania alkoholu podczas trwania imprezy pod karą dyskwalifikacji. Dogtrekking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”, w tym z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. W trakcie trwania zawodów – w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób i obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu, zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów) oraz przestrzegania zasad fair play. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

25. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Fundacja człowiek i Pies z siedzibą w Tychach, ul. Cicha 8/25, 43-100 Tychy, kontakt: kontakt@czlowiekipies.pl Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe (dalej: „Dane Osobowe”) będą przetwarzane w celu wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie tj. aby umożliwić Uczestnikowi start w zawodach Tyski Dogtrekking, jak również w celach informacyjnych (np. wyniki zawodów, informacje prasowe), dowodowych, archiwalnych oraz w celach marketingowych przez Organizatora, oficjalnych sponsorów i partnerów imprezy. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on-line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy (w postaci formularza on-line lub w postaci papierowej) wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z udziałem Uczestnika przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy. Dane Osobowe mogą być przekazywane współpracującym z Organizatorem podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie. Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Osobowe przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zawodach Tyski Dogtrekking, nie podanie przez Uczestnika Danych Osobowych uniemożliwi jego start w zawodach.

© 2021 CZŁOWIEK I PIES DESIGNED BY DESIGO ALL RIGHTS RESERVED.